top of page
klawisze pianina

REGULAMIN

I. Zasady organizacyjne i porządkowe imprez

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy w tym imprezy masowej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 r., Nr 62 poz. 504), organizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez ARTBILET.PL WALCZUK, BYLIŃSKI SKA z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Łokietka 5/2. NIP: 5882500539, KRS 0001046110, REGON 525929614 zwanym dalej YEA! lub Your Events Art,
 2. Wstęp na teren imprezy odbywa się za okazaniem biletu lub innej karty wstępu wydanej przez YourEventsArt z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 22 ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych”.
 3. Na imprezy organizowane przez YourEventsArt wstęp mają wszystkie osoby, które ukończyły w dniu imprezy 16 rok życia. Pozostałe osoby na teren imprezy mogą wchodzić tylko i wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. Podstawą weryfikacji wieku jest dowolny dokument tożsamości (np. legitymacja szkolna).
 4. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy oraz imprezy masowej zgodnie z ustawą „O bezpieczeństwie imprez masowych”, a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy:
  • broni
  • alkoholu
  • niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi
  • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
  • środków odurzających i substancji psychotropowych
  • środków trujących i promieniotwórczych
  • płynów łatwopalnych
  • innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą powodować zagrożenie
  • własnych napojów oraz artykułów spożywczych
  • Ponadto wprowadza się zakaz wprowadzania zwierząt na teren imprezy, za wyjątkiem psów asystujących
 5. Organizator informuje, że obowiązuje zakaz wnoszenia na teren imprezy oraz używania w trakcie jej trwania aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video. Dotyczy to również rejestracji audio-video-foto za pomocą smartfonów. W przypadku takiego incydentu widz zobowiązany jest do usunięcia materiału z nośnika. Organizator zastrzega sobie możliwość wyproszenia widza z terenu imprezy.
 6. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 7. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a tak zgromadzone materiały udostępniać odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach.
 8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na biletach lub wydanych przez organizatora kartach wstępu oraz do przebywania wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Zabrania się samowolnego migrowania pomiędzy sektorami.
 9. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobom
  • które nie mogą uczestniczyć w imprezach oraz imprezach masowych masowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności osobom, wobec których wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych
  • znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych środków, których działanie ma podobne skutki do wyżej wymienionych
  • zachowującym się agresywnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników imprezy
  • posiadającym przedmioty lub substancje, których wnoszenie na imprezę jest zakazane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy
  • nieposiadającym biletu, biletu zniszczonego lub których bilet został unieważniony przez Organizatora
 10. Poza przypadkami opisanymi w punkcie 8 niniejszego rozdziału Regulaminu, Organizator i upoważnione do tego przez niego osoby mają prawo odmówić wstępu na imprezę ze względów bezpieczeństwa lub z innych przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 11. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa, odmówiono prawa wstępu na imprezę lub które zobowiązane zostały do opuszczenia imprezy, bądź z niej usunięte nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, w szczególności roszczenia odnoszące się do zwrotu wartości biletu.
 12. Podczas imprezy na jej terenie zabronione są następujące zachowania – podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu imprezy, lub działań, które przeszkadzają innym uczestnikom imprezy
  • używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle narodowościowym, religijnym, społecznym czy rasowym
  • wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów
  • rzucania przedmiotami;
  • używania środków odurzających lub psychotropowych;
  • spożywania alkoholu, a w razie dopuszczenia alkoholu do sprzedaży lub wydawania na imprezie spożywania alkoholu innego, niż dopuszczony do sprzedaży lub wydawania. Zakazuje się także spożywania alkoholu w miejscach do tego niewyznaczonych przez Organizatora.
  • rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne
  • używania środków pirotechnicznych lub innych, których wniesienie na teren obiektu jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
  • zaśmiecania terenu obiektu
  • niszczenia infrastruktury obiektu
  • blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych
  • prowadzenia na terenie obiektu jakiejkolwiek działalności niezwiązanej z uczestnictwem w imprezie, w tym działalności zarobkowej, w szczególności handlowej lub gastronomicznej przez podmioty, które nie otrzymały na to zgody ze strony Organizatora
  • podejmowania i prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym, promocyjnym czy charytatywnym, na które Organizator nie wyraził wcześniej zgody na piśmie
  • wstępu na teren lub do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności
  • podejmowania i prowadzenia działań innych, niż wskazano powyżej, które w ocenie Organizatora mogą: zagrażać bezpieczeństwu, zakłócać harmonogram imprezy lub utrudniać jej prawidłowy odbiór innym uczestnikom
  • podejmowania działań innych, niż wymienione powyżej zabronionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy
 13. Uczestnik imprezy ma prawo:
  • wstępu i uczestniczenia w imprezie, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem Imprezy
  • do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych
  • korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku wszystkim uczestnikom imprezy w sposób zgodny z ich przeznaczeniem
  • do uzyskania pomocy medycznej w zakresie związanym z uczestniczeniem w imprezie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń
 14. Godzina rozpoczęcia wydarzenia wskazana jest na bilecie i organizator ma prawo rozpocząć wydarzenie punktualnie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia spowodowane korkami drogowymi, problemami na parkingu, chorobami i jakimikolwiek innymi zdarzeniami losowymi. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odmówienia wstępu lub wpuszczania pomiędzy utworami osobom spóźnionym. Spóźnienie może skutkować utratą wcześniej zarezerwowanych miejsc. W przypadku zgody organizatora na wpuszczenie osób spóźnionych, uczestnik zobowiązany jest do zajęcia miejsc wskazanych przez obsługę.

II. Zakup biletów

 1. Poprzez zakup biletu na imprezy organizowane przez YEA  uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren koncertu.
 3. Zwroty biletów przyjmowane są w wypadku odwołania imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów. Zwrot biletów nie następuje bezpośrednio w miejscu odbywania się imprezy.
 4. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
 5. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy.
 6. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu zakupu niewykorzystanego biletu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy niewykorzystanie biletu jest zawinione przez Konsumenta w szczególności poprzez niezastosowanie się przez Konsumenta do Regulaminu Imprezy.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia biletu w razie jego odpłatnego zbycia po cenie wyższej niż ustalona lub próby odpłatnego zbycia przez podmiot nieupoważniony przez Organizatora, bądź biletów oferowanych lub nabytych w akcjach promocyjnych, konkursach, bądź w jakichkolwiek innych celach związanych z prowadzoną działalnością, na które uprzednio Organizator nie wyraził zgody na piśmie. W związku z tym Organizator wobec żadnego podmiotu nie jest zobowiązany do zaspokajania jakichkolwiek roszczeń z tytułu podjęcia decyzji o unieważnieniu biletu z przyczyn wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.
 8. Wstęp osób małoletnich jest dopuszczalny na podstawie biletu. Taka osoba podczas imprezy powinna znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.
 9. Zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonaniu zakupu.
 10. W przypadku dokonywania zapisu imprezy organizowanej przez YourEventsArt za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz niniejszego biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek dodatkowych roszczeń.
 11. Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem koncertu podlegają ewentualnym reklamacjom tylko w trakcie trwania koncertu. Po odbytym koncercie tego typu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 12. Faktury imienne lub na firmę wystawiane są na życzenie Zamawiającego i przesyłane w formie elektronicznej w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 13. Dokonując zakupu na stronie yea.com.pl i artbilet.pl Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera na adres wskazany w zamówieniu. 
 14. W przypadku błędów systemowych lub rażących błędów cenowych YEA! ma prawo do anulowania zamówienia i dokonania zwrotu wpłaconych środków przez Klienta.
 15. Opłata transakcyjna/koszty płatności wynoszą 6,55% za pośrednictwem serwisu "Przelewy24" oraz 9,95% za pośrednictwem serwisu "PayPal".
 16. W przypadku zwrotu biletów z przyczyny pomyłki kupującego opłata transakcyjna/koszty płatności nie są zwracane, warunkiem uzyskania możliwości takiego zwrotu jest uprzedni zakup właściwych biletów w tej samej liczbie oraz w tej samej lub wyższej kategorii cenowej na wydarzenie pod tym samym tytułem. Chęć dokonania stosownej zmiany należy zgłosić nie później niż 5 dni po dokonaniu zakupu. W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi ze strony sprzedającego zmiany na inny termin należy dokonać niezwłocznie.
 17. Zwroty biletów możliwe są na prośbę kupującego w sytuacjach wyjątkowych tj. odwołanie koncertu przez organizatora, przełożenie terminu koncertu przez organizatora- chęć zwrotu biletów w przypadku przełożenia koncertu należy zgłosić nie później niż 14 dni przed nowo wyznaczoną datą koncertu, zwrot biletów po upływie tego terminu jest niemożliwy. W sytuacji, w której treść maila o przełożeniu koncertu określa ostateczny termin możliwości zgłoszenia zwrotu, nie obowiązuje okres 7 dni przed nową datą, a wiążąca jest data podana w wiadomości mail.
 18. W przypadku problemu z zakupionym miejscem Organizator zastrzega sobie możliwość przydzielenia nowych miejsc w tej samej lub wyższej kategorii cenowej. Sytuacje sporne związane z miejscami należy zgłosić natychmiast ochronie lub pracownikowi Agencji. W przypadku odmowy przyjęcia nowych miejsc Uczestnik zobowiązany jest do opuszczenia Imprezy oraz do zastosowania się do Pkt IV.

III. Reklamacje

 1. YEA.COM.PL  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić YEA.COM.PL o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu internetowego.
  Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz inne kwestie związane z obsługą Klienta, w tym reklamacje związane z zakupem Produktu, można zgłaszać pisemnie na adresy: YEA TEATRY WALCZUK, BYLIŃSKI SKA UL. OFIAR PIAŚNICY 39B/9, 84-200 WEJHEROWO LUB e-mail: reklamacje@yea.com.pl
  W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
  Pośrednik biletowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji, w sytuacji, gdy wydarzenie nie spełnia oczekiwań, zostało przydzielone inne miejsce w niższej lub tej samej kategorii cenowej lub innych nie określonych niniejszym regulaminem reklamacja taka zostanie przeanalizowana tylko w przypadku gdy:
  -gość opuści koncert nie później niż w połowie trwania wydarzenia
  -opuszczenie koncertu wraz z podanym pisemnie powodem oraz godziną wyjścia zostanie udokumentowana na piśmie, podpisana przez gościa oraz przez pracownika danego obiektu lub przedstawiciela YEA SP. Z O.O. obecnego na miejscu, a rzeczony dokument dotrze do nas droga mailową na adres ‘reklamacje@yea.com.pl’ w postaci skanu, nie później niż 14 dni po zakończeniu wydarzenia.

  UWAGA- SPEŁNIENIE POWYŻSZYCH WARUNKÓW, NIE GWARANTUJE POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA REKLAMACJI.

 4. W przypadku, gdy z powodu błędu systemu kupione miejsce jest zdublowane, obsługa wskaże inne miejsce- jeśli zostanie ono zaakceptowane przez gościa (akceptacja rozumiana jest jako zajęcie nowo wskazanego miejsca i obejrzenie na nim koncertu) rekompensata przysługuje gdy nowo wskazane miejsce jest w niższej niż pierwotnie zakupiony bilet kategorii cenowej.
  Rekompensata w rzeczonej sytuacji jest równa różnicy należności za pierwotne miejsce i należności za miejsce przydzielone awaryjnie. Przykład: pierwotnie zakupiony bilet kosztował 300 zł, przydzielony na nowo 250 zł, należność do zwrotu wyniesie 50 zł.
 5. Zwroty pieniędzy wykonywane są do 7 dni roboczych.

IV. Zwroty

 1. Wpłaty za zakupione bilety do czasu wystawienia wydarzenia są uznawane jako zaliczki w myśl ustawy o podatku dochodowym. 
 2. Zwroty zaliczek za bilety możliwe są w przypadku:
  • odwołania imprezy
  • przełożenia terminu imprezy
  • W przypadku przełożenia terminu imprezy zwroty przyjmowane są do 14 dni przed nową datą imprezy, chyba, że komunikat wysłany do uczestnika imprezy na adres podany w zamówieniu stanowi inaczej.
  • błędnego zakupu biletu, z zastrzeżeniem Pkt. II  podpunktu 16.

V. Pozostałe sprawy

 1. Organizator zastrzega, że każdy uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 2. Oficjalne gadżety związane z koncertem będą sprzedawane tylko i wyłącznie na terenie imprezy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w kwestiach organizacyjno – porządkowych zawsze należą do upoważnionych przedstawicieli firmy YourEventsArt. W pozostałych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

Data publikacji 25.06.2022

bottom of page